EDISC

โครงการการวิเคราะห์คุณลักษณะบุคคล 4 มิติ
Extended DISC Personal Analysis
What is Extended DISC?
-  เครื่องมือช่วยค้นหา จุดแข็ง จุดที่จะพัฒนา
-  เครื่องมือที่ทำให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น
-  เครื่องมือในการสรรหาว่าจ้าง และแผนเตรียมการเลื่อนตำแหน่งเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาความต้องการในการพัฒนา
และการฝึกอบรม (Need analysis)
-  เครื่องมือช่วยในการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคน ทีม และองค์กร
-  เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารงาน บริหารคนในหลายพันองค์กรทั่วโลก

การวิเคราะห์คุณลักษณะบุคคล:
เป็นการวิเคราะห์จำแนกพฤติกรรม ที่บุคคลได้แสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งช่วยให้ทราบถึงลักษณะนิสัยพฤติกรรมในเรื่องของรูปแบบการติดต่อสื่อสารรูปแบบการตัดสินใจ จุดแข็ง และสิ่งที่ควรพัฒนา รวมถึงรูปแบบในการทำงานที่แสดงออกมาในแบบที่เป็นธรรมชาติ และไม่เป็นธรรมชาติของตัวบุคคลนั้น

ประโยชน์ที่ได้รับ:
-  ทำให้เกิดความเข้าใจ และยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของบุคคล
-  ช่วยยกระดับการติดต่อสื่อสาร
-  พัฒนาคุณลักษณะบุคคลบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ประเมินพฤติกรรมบุคคล
-  ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของความขัดแย้ง

สามารถวิเคราะห์โดยระบุลักษณะงานได้
-  Customer Service
-  Team
-  Sales
-  Management
-  Leadership
-  Office (administrative)
-  Entrepreneurial
-  Project
-  IT
-  Training

Extended DISC เครื่องมือช่วยประเมินพฤติกรรมและสไตล์ของบุคคล
-  ช่วยวิเคราะห์สไตล์คน
-  ช่วยวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อการพัฒนา
-  ช่วยวิเคราะห์หาผู้ที่เหมาะสมกับงาน กับทีม
-  ช่วยวิเคราะห์ความคิด ความเข้าใจของบุคลากรเปรียบเทียบกับผู้บริหาร
-  ช่วยวิเคราะห์หาทิศทางที่ทีมกำลังปรับไปสู่
-  วิเคราะห์บรรยากาศในองค์กร

Extended DISC Team Analysis
การวิเคราะห์คุณลักษณะทีมงาน:
เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่จะแสดงให้เห็นถึงพลัง และความสมดุลในการทำงานเป็นทีม จุดแข็ง และสิ่งที่ต้องพัฒนาสำหรับทีม และแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการปรับพฤติกรรมของสมาชิกในทีม เพื่อการดำรงอยู่ภายในสภาพแวดล้อมของการทำงานจริงที่เป็นอยู่
ประโยชน์ที่ได้รับ:

- เป็นการจัดทำข้อมูลพฤติกรรมของทีมงาน
- แสดงให้เห็นถึงชนิดของแรงกดดันที่มีผลต่อทีม
- แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการบริหาร และการจัดการของบุคคลที่อยู่ภายในทีมว่ามีการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ หรือไม่เป็นธรรมชาติ
- ช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการพัฒนาทีม
- ช่วยแสดงให้เห็นถึงกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ
- แสดงให้เห็นถึงการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ